Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaitemize itemize
sadporn
1265 0674
Reposted fromtwice twice viashitty shitty
sadporn
Reposted fromshitty shitty
sadporn
sadporn
sadporn
sadporn
sadporn
sadporn
sadporn
6731 2eee
Reposted fromappreciation appreciation viaadmchm admchm
sadporn
2422 0c8c 500
sadporn
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapieceoflife pieceoflife
yes!
Reposted fromweheartit weheartit viaaynis aynis
sadporn
9932 7010 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaitemize itemize
6477 22f6

thunder:

via weheartit

sadporn
sadporn
sadporn
sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl