Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
0438 0efc 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
6575 7302 500
Reposted fromkulamin kulamin vianoticeable noticeable
sadporn
sadporn
6692 4816 500
sadporn
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaconcarne concarne
sadporn
8200 a006 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viashitsuri shitsuri
sadporn

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...

Reposted frompaket paket vialefu lefu
sadporn
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viashitsuri shitsuri
sadporn
0608 e6d9
sadporn
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viashitsuri shitsuri
sadporn
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viashitsuri shitsuri
sadporn
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaitemize itemize
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin viashitsuri shitsuri
sadporn
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife viashitsuri shitsuri
sadporn
Reposted fromcolagatji colagatji viapieceoflife pieceoflife
sadporn
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viashitsuri shitsuri
sadporn
Reposted fromFlau Flau viapieceoflife pieceoflife
sadporn
sadporn
0634 bc0a 500
Reposted fromteijakool teijakool viapieceoflife pieceoflife
sadporn
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl