Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— Laurent Gounelle
Reposted fromcorvax corvax
7264 af3d 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu viacorvax corvax
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viacomplicated-idea complicated-idea
sadporn
Reposted fromolewka olewka viaRedPenny RedPenny
7325 676a 500
sadporn
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
sadporn
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viamatuszczak matuszczak
2767 5f5a 500

ledecorquejadore:

Alhambra, Granada, Spain

sadporn
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke vianoticeable noticeable
1885 055d 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viajezu jezu
sadporn
1517 d7d1 500
Reposted fromkaiee kaiee vialefu lefu
sadporn
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapieceoflife pieceoflife
3969 d300 500

yassmines:

paintingispoetry:

Francois Octave Tassaert, The Cursed Woman, 1859

dam wish I was cursed tf

sadporn
4273 27e7 500
Reposted fromfoods foods
sadporn
9170 2149 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
sadporn
9566 7b4f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl